گواهینامه SSL

SSL-DV-Commercial

پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
صدور آنی دارد
کشور صادر کننده لهستان
آدرس بار سبز ندارد
تعداد Reissue نامحدود
نیاز به ارسال مدارک رسمی ندارد
تعداد دامنه یک دامنه
پشتیبانی زیردامنه ها ندارد

SSL-EV-Premium

پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
صدور آنی ندارد
کشور صادر کننده لهستان
آدرس بار سبز دارد
تعداد Reissue نامحدود
نیاز به ارسال مدارک رسمی دارد
تعداد دامنه یک دامنه
پشتیبانی زیردامنه ها ندارد

SSL-Wildcard

پشتیبانی از دامنه آی آر دارد
صدور آنی دارد
کشور صادر کننده لهستان
آدرس بار سبز ندارد
تعداد Reissue نامحدود
نیاز به ارسال مدارک رسمی ندارد
تعداد دامنه یک دامنه
پشتیبانی زیردامنه ها ندارد